Regulamin konkursów Polskiego Radia PiK

Regulamin ogólny konkursów organizowanych na antenie Radia PiK S.A., w serwisie www.radiopik.pl, na profilach należących do Radia PiK S.A. w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Dz.U. 2019. 847. - tekst jednolity z 8 maja 2019r.).


REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH POLSKIEGO RADIA PiK S.A.
obowiązujący od 4 listopada 2019 roku.I. Warunki ogólne

 1. Organizatorem konkursów, o których mowa w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin), jest spółka pod nazwą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000183992, kapitał zakładowy: 703.900,00 zł (wpłacony w pełnej wysokości), NIP: 554-03-16-293 – zwana dalej Polskim Radiem PiK.

 2. Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Polskie Radio PiK: na antenie stacji radiowej Polskiego Radia PiK (dalej: konkursy antenowe), w serwisie www.radiopik.pl i na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych, z tym zastrzeżeniem, iż wobec poszczególnych konkursów mogą zostać wprowadzone odrębne, szczególne regulacje, które zostaną ujęte w regulaminie danego konkursu. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu konkretnego konkursu z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia konkretnego konkursu.

 3. Konkursy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o konkursach organizowanych przez Polskie Radio PiK będą przekazywane na antenie stacji radiowej Radia PiK, w serwisie www.radiopik.pl lub na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych.

 4. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursach organizowanych na podstawie Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawania nagród

 1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych, konkursach ogłaszanych w serwisie www.radiopik.pl lub na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych należy spełnić warunki określone każdorazowo odpowiednio przez: dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie Polskiego Radia PiK, administratorów serwisu www.radiopik.pl, administratorów profili należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych.

 2. Uczestnikami konkursów antenowych, konkursów ogłaszanych w serwisie www.radiopik.pl lub na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych mogą być tylko osoby fizyczne.

 3. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności mogą odebrać nagrodę za zwycięstwo w konkursie tylko w obecności opiekuna prawnego, co równoznaczne będzie z akceptacją przez opiekuna prawnego udziału osoby niepełnoletniej w konkursie.

 4. W konkursach antenowych, konkursach ogłaszanych w serwisie www.radiopik.pl lub na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 5. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która w ciągu 30 dni poprzedzających taki konkurs została zwycięzcą innego konkursu organizowanego przez Polskie Radio PiK. Naruszenie tego warunku skutkuje wykluczeniem z konkursu.

 6. Szczegółowe zasady konkursu antenowego, konkursu ogłaszanego w serwisie www.radiopik.pl lub na profilach należących do Polskiego Radia PiK w serwisach społecznościowych w tym rodzaj nagrody, ogłaszane będą każdorazowo odpowiednio przez: dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie Polskiego Radia PiK, administratorów serwisu www.radiopik.pl, administratorów profili należących do Radia PiK w serwisach społecznościowych.

 7. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.

 8. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez osobę prowadzącą konkurs lub osobę z nim współpracującą. W celu odebrania nagrody laureat konkursu zobowiązany jest udostępnić prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

 9. Nagrodami w konkursach mogą być nagrody rzeczowe, w tym w szczególności książki , płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator, o czym słuchacze Polskiego Radia PiK są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje Organizator.

 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na inną osobę .

III. Warunki odbioru nagród

 1. Zwycięzcy konkursów, którzy w danych teleadresowych podali adres zamieszkania na terenie Bydgoszczy zobowiązani są do odbioru nagród na poniższych warunkach:

  a) nagrody rzeczowe – osobiście, w terminie 14 dni od zamknięcia konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy, nie wcześniej jednak niż w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu audycji;

  b) bilety, zaproszenia, wejściówki upoważniające do uczestnictwa w imprezie kulturalnej, sportowej bądź innej – osobiście, najpóźniej w terminie 3 dni przed planowanym wydarzeniem, nie wcześniej jednak niż jeden dzień po zakończeniu konkursu i ogłoszenia zwycięzcy, z zastrzeżeniem postanowień pkt.4. poniżej;

 2. Nagrody należy odbierać osobiście lub przez pisemnie upoważnioną do tego osobę, w Dziale Marketingu i Promocji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 przy ul. Gdańskiej 48-50 w Bydgoszczy.

 3. Pozostali zwycięzcy – z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3. poniżej - otrzymają nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysłane na adres zamieszkania podany dziennikarzowi lub osobie z nim współpracującej pod warunkiem, że nagroda będzie mieściła się w kopercie formatu A4 lub w standardowej paczce o gabarycie A. Wysyłka nagród, o których mowa w pkt.1. lit.a) i lit.b) następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia konkursu tj. wyłonienia zwycięzcy. Polskie Radio PiK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z winy zwycięzcy konkursu (np. podanie błędnych danych teleadresowych, odmowa przyjęcia przesyłki, itp.).

 4. Zwycięzcy nagród, które nie spełniają warunków gabarytowych określonych w pkt. 2 powyżej, zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście lub przez pisemnie upoważnioną do tego osobę w Dziale Marketingu i Promocji Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-15.00, w terminie 14 dni od zamknięcia konkursu.

 5. Nagrody w formie biletów, zaproszeń, wejściówek upoważniających do uczestnictwa w imprezie kulturalnej, sportowej bądź innej, która odbywa się w dniu emisji konkursu należy odebrać – bez względu na podany adres zamieszkania - osobiście w dniu zamknięcia konkursu albo w Dziale Marketingu i Promocji w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 48-50 do godziny 15.00, albo w miejscu wskazanym przez organizatora imprezy; o czym zwycięzca nagrody zostanie uprzednio poinformowany.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu, w terminach podanych w pkt. 1 - 4 powyżej.

 7. Jeśli osoba uprawniona nie odbierze nagrody we wskazanych powyżej miejscach i terminach przyjmuje się, że zrezygnowała z nagrody, bez względu na przyczynę nieodebrania jej we wskazanym terminie. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.

IV. Informacja dotycząca podatku

 1. Nagrody o jednorazowej wartości przekraczającej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące) podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca, zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe lub do kasy Polskiego Radia PiK (jako płatnikowi) kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody rzeczowej, przed jej wydaniem.

 2. Zryczałtowany podatek dochodowy należy wpłacić na konto bankowe w PeKaO S.A. II Oddział Bydgoszcz Nr: 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578 z adnotacją: zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie Polskiego Radia PiK.

V. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 2. Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. 85-006 Bydgoszcz ul. Gdańska 48-50, REGON 090449804.

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uczestnictwa w konkursie.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, a wynika ze zgody uczestnika. Brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granicę kraju ani użyte do profilowania.

 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego przepis prawa lub zainteresowany wyrazi na to zgodę.

 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu.

 8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji konkursu.

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 10. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest:

  Arnold Paszta e-mail: arnold.partner@gmail.com

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Polskie Radio PiK jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Polskiemu Radiu PiK przysługuje prawo dokonywania w każdym czasie zmian w treści niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany obowiązywać będą od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie w serwisie www.radiopik.pl i będą dotyczyć konkursów organizowanych po wejściu w życie takich zmian.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radiopik.pl oraz w siedzibie Polskiego Radia PiK.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę