Regulamin przygotowania i rozpowszechniania w „Radiu PiK” S.A. audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego.


§1

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przygotowywania oraz rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych „Radiu PiK” S.A. przez organizacje pożytku publicznego na postawie Rozporządzenia KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536, ze zm.);
 • Rozporządzenie – rozporządzenie KRRiT z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz.U. nr 109, poz. 638);
 • organizacja pożytku publicznego - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, których status organizacji pożytku publicznego potwierdzony został wpisem do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego;
 • nieodpłatna działalność – działalność prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4. Ustawy, za którą nie pobierają one wynagrodzenia;
 • kampania społeczna – przekaz skierowany do odbiorców niezindywidualizowanych, którego celem jest poinformowanie odbiorców o określonym problemie społecznym i/lub zmiana nastawienia odbiorców w stosunku do istniejącego problemu społecznego – inicjowany przez organizację pożytku publicznego, prowadzony w ramach działalności nieodpłatnej w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4. Ustawy.

§ 3

1. Przekaz dotyczący kampanii społecznej nie może naruszać porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Audycje nie mogą też być sprzeczne z zadaniami publicznej radiofonii określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011, nr 43, poz. 226, ze zm.).

W szczególności w przekazach zakazane jest:
 • naruszanie dobrego imienia lub innych dóbr osobistych osób lub instytucji,
 • naruszanie praw autorskich,
 • propagowanie działań sprzecznych z prawem,
 • zamieszczanie treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • naruszanie obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości;
 • nawoływanie do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czy etnicznym.

2. „Radio PiK” S.A. nie przyjmie audycji do rozpowszechniania, jeśli stwierdzi w jej treści naruszenia, o których mowa w pkt.1.

§ 4

1. Audycje prezentujące kampanie społeczne przygotowane i dostarczone do „Radia PiK” S.A. przez organizacje pożytku publicznego na podstawie Rozporządzenia rozpowszechniane są na antenie Polskiego Radia PiK, w czasie 9 minut w dobowym czasie nadawania, z czego:
 • w godzinach 6:00-9:00 - 3 minuty,
 • w godzinach 9:01-15:00 - 2 minuty,
 • w godzinach 15:01-20:00 - 3 minuty,
 • po godzinie 20:00 - 1 minuta.
2. Podział czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność następuje co do zasady według kolejności wpływu wniosków o rozpowszechnianie audycji prezentujących kampanie społeczne do „Radia PiK” S.A. z zastrzeżeniem, że „Radio PiK” S.A. ma prawo w pierwszej kolejności emitować wcześniej nie emitowane kampanie i kampanie dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Rozpowszechnienie audycji następuje na pisemny wniosek organizacji pożytku publicznego, złożony według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Audycja rozpowszechniona przez „Radia PiK” S.A. może być ponownie rozpowszechniona wyłącznie w przypadku, gdy „Radio PiK” S.A. dysponuje wolnym czasem nadawania w godzinach, o których mowa w § 4 ust.1 ze względu na brak wniosków o rozpowszechnienie innych audycji dotyczących kampanii społecznych prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego.

§ 5

Z zastrzeżeniem postanowień §3 pkt 2 Regulaminu, przyjęcie przez „Radio PiK” S.A. audycji dotyczącej kampanii społecznej do rozpowszechnienia następuje w dwóch etapach:

1. na podstawie analizy wniosku, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, po spełnieniu warunków wskazanych w §6. Regulaminu,

2. na podstawie analizy dostarczonego do „Radia PiK” S.A. nagrania audycji, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 7. Regulaminu.

§ 6

1. Wniosek o rozpowszechnienie audycji dotyczącej kampanii społecznej składa się najpóźniej w terminie 5 dni przed proponowaną datą pierwszej emisji audycji . Do wniosku należy dołączyć tekst (zapis słowny) audycji, nagranie audycji, odpis z KRS organizacji, oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek powinien być podpisany przez osobę umocowaną do jego podpisania zgodnie z odpisem KRS, w przypadku gdy podpisanie wniosku następuje na podstawie pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie powinien być potwierdzony notarialnie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres opp@radiopik.pl lub dostarczyć przesyłką poleconą, kurierską lub osobiście na adres: „Radio PiK” S.A.; 85-006 Bydgoszcz; ul. Gdańska 48.

3. Jeden wniosek może dotyczyć okresu emisji nie dłuższego niż 30 dni. Kontynuacja kampanii w kolejnych dniach wymaga złożenia nowego wniosku.

4. O terminie, godzinie i kolejności emisji audycji decyduje „Radio PiK” S.A. i może wyznaczyć inny termin emisji niż proponowany przez wnioskodawcę.

5. W przypadku, gdy dostarczony wniosek nie odpowiada warunkom, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, „Radio PiK” S.A. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wniosku wezwie do usunięcia usterek i dostarczenia poprawionego wniosku.

6. O przyjęciu danego wniosku oraz planie emisji audycji organizacja pożytku publicznego zawiadamiana jest nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem pierwszej emisji.

7. O odmowie przyjęcia wniosku Radio PiK S.A. zawiadamia nie później niż 5 dni od jego złożenia. Odmowa rozpowszechnienia audycji wymaga uzasadnienia.

8 . Zawiadomienia, o którym mowa w p. 5. i 6. zostaną przesłane mailem na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

§ 7

1. Audycja dotycząca kampanii społecznej może być dostarczona do „Radia PiK” S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opp@radiopik.pl lub na nośniku elektronicznym przesyłką poleconą, kurierską lub osobiście na adres: „Radio PiK” S.A. 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 48 , równocześnie z wnioskiem o emisję.

2. Długość audycji, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać 60 sekund .

§ 8

1. „Radio PiK” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, po skonsultowaniu zmiany z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiana Regulaminu nie będzie obejmować wniosków, które wpłyną do Radia przed tą zmianą. W przypadku gdy wniosek będzie wymagał poprawy i zostanie ona dokonana w terminie wskazanym we Regulaminie, to zmieniony wniosek będzie rozpoznawany według postanowień Regulaminu, który obowiązuje w momencie wpływu poprawionego wniosku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Rozporządzenia, Ustawy o radiofonii i telewizji oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Informacje

Osobą odpowiedzialną za emisję na antenie „Radia PiK” S.A. kampanii społecznych jest
Marlena Kuczyniecka.

e-mail: opp@radiopik.pl
tel. +48 608 695 613
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę